Wsparcie i opór na giełdzie – jak wyznaczać poziomy i strefy

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Contents

Wsparcie i opór na giełdzie – jak wyznaczać poziomy i strefy

Poziomy wsparcia i oporu są ważnymi wyznacznikami czasu, w którym spotykają się siły podaży i popytu. Poziomy wsparcia i oporu są postrzegane przez analityków technicznych jako kluczowe przy określaniu psychologii rynku oraz popytu i podaży. Po przełamaniu tych poziomów zakłada się, że popyt i podaż zostały przesunięte, co prawdopodobnie doprowadzi do powstania nowych poziomów wsparcia i oporu.

Wsparcie

Wsparcie to poziom przy którym popyt jest wystarczająco silny, aby powstrzymać dalszy spadek cen. Na powyższym obrazku widać, że każdorazowo, gdy tylko cena osiągnie poziom wsparcia ma trudności z przekroczeniem owego pułapu. Powodem jest fakt, że wraz ze spadkiem cen i zbliżaniem się do poziomu wsparcia kupujący (popyt) wykazują większą skłonność do kupowania, a sprzedający (podaż) stają się mniej chętni do sprzedaży.

Wsparcie nie zawsze jednak zastaje utrzymane. Załamanie poniżej wsparcia sygnalizuje, że niedźwiedzie wygrały z bykami. Spadek poniżej poziomu wsparcia wskazuje na pojawienie się nowej tendencji do sprzedaży i/lub braku motywacji do zakupu. Złamania wsparcia i nowe dołki sygnalizują, że sprzedawcy ograniczyli swoje oczekiwania i są skłonni sprzedawać po jeszcze niższych cenach. Ponadto, nabywcy nie zdołali zostać zmuszeni do zakupu dopóki ceny nie spadły poniżej poziomu wsparcia lub poniżej poprzedniego dołka. Kiedy wsparcie zostanie przełamane, konieczne będzie ustalenie nowego poziomu wsparcia na jeszcze niższym poziomie.

Jaki jest ustalony poziom wsparcia?

Poziomy wsparcia zwykle kształtują się poniżej aktualnej ceny. Jednak nie jest rzadkością, że w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa można handlować w okolicach poziomu wsparcia. Ponieważ analiza techniczna nie jest nauką ścisłą ustalenie dokładnych poziomów wsparcia może być problematyczne. Ponadto ruchy cen mogą być zmienne i na krótko spaść poniżej linii wsparcia. Przykładowo, nieuzasadnione wydaje się rozpatrywanie przerwania poziomu wsparcia jeżeli cena zostanie obniżona o jedną ósmą poniżej jej poziomu. Z tego względu niektórzy inwestorzy ustanawiają obszary wsparcia.

Opór jest to poziom na jakim podaż jest wystarczająco silna, aby powstrzymać wzrost cen akcji, waluty lub innego aktywa. Na powyższym obrazku widać, że za każdym razem, gdy cena osiągnie poziom oporu trudno się jej przenieść wyżej. Powodem jest to, że w miarę jak cena rośnie i zbliża się do oporu, sprzedający (podaż) stają się bardziej skłonni do sprzedaży, a kupujący (popyt) stają się mniej skłonni do zakupu.

Opór nie zawsze się podtrzymuje. Przerwanie poziomu oporu oznacza, że byki wygrały walkę z niedźwiedziami. Przerwanie oporu wskazuje na nową gotowość do zakupu i/lub brak motywacji do sprzedaży. Złamanie oporu i nowe szczyty cen wskazują, że nabywcy zwiększyli swoje oczekiwania i są skłonni kupować po jeszcze wyższych cenach. Ponadto sprzedający nie byli skłonni do sprzedaży dopóki ceny nie wzrosły powyżej oporu lub powyżej poprzedniego szczytu. Kiedy opór zostanie przełamany trzeba będzie ustalić inny poziom oporu na jeszcze wyższym poziomie.

Jaki ustanawiany jest poziom oporu?

Poziomy oporu ustalane są zazwyczaj powyżej aktualnej ceny, ale nierzadko zdarza się, że handluje się na poziomie lub w pobliżu poziomu oporu. Ponadto ruchy cen mogą być nieprzewidywalne i na krótko wzrosnąć powyżej jej linii. Zdarza się, że nie ma sensu rozważać przerwania poziomu oporu jeśli cena osiągnie wartość do 1/8 powyżej ustalonego poziomu. Z tego względu,niektórzy inwestorzy tworzą tzw. obszary oporu.

Techniczne metody ustanawiania poziomu wsparcia i oporu

Wsparcie i opór mają dostatecznie wiele cech wspólnych, aby skutecznie odzwierciedlać siebie nawzajem.

Szczyty i dołki

Wsparcie można ustanowić za pomocą dotychczasowych dołków, natomiast opór należy określić za pomocą ostatnich szczytów.

Powyższy wykres pokazuje znaczną rozpiętość cen pomiędzy grudniem 1999 r. a marcem 2000. Wsparcie zostało osiągnięte dzięki niskiemu poziomowi w październiku. Zostało ustanowione na poziomie około 31. W grudniu akcje powróciły do poziomu wsparcia i ukształtowały się na dolnym poziomie około 33. Wreszcie w lutym akcje ponownie wróciły na ścieżkę wsparcia i ukształtowały się na dolnym poziomie około 32,5.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Po każdym odbiciu się od wsparcia akcje były przedmiotem transakcji do momentu oporu. Opór został po raz pierwszy ustanowiony przez wrześniowe przełamanie wsparcia na wysokości 42,5. Gdy poziom wsparcia jest przerwany, może przekształcić się on w poziom oporu. Od październikowych niżów, akcje rozwinęły się do nowego poziomu wsparcia – odwrócony poziom oporu około 42,5. Kiedy cen akcji nie przeskoczyła powyżej 42,5, poziom oporu został potwierdzony. Po tym czasie akcje były przedmiotem handlu sięgającego 42,5 jeszcze dwa razy i w obu przypadkach nie przekroczyły one wartości oporu.

Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Ostrzeżenie o ryzyku: 62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Psychologia wsparcia i oporu

Aby wyjaśnić psychologię stojącą za wsparciem i oporem, użyjmy kilku przykładów z udziałem uczestników rynku.

Najpierw załóżmy, że są kupujący, którzy kupują akcje lub waluty w pobliżu obszaru wsparcia. Powiedzmy, że poziom wsparcia wynosi 50 USD. Kupują oni trochę akcji po 50 dolarów i teraz cena przesuwa się w górę do poziomu 55 USD. Nabywcy są zadowoleni i pragną kupić więcej akcji za 50 USD, lecz nie 55 USD. Podejmują decyzję, że jeśli cena spadnie do 50 USD – dokupią więcej. Tworzą popyt na poziomie 50 USD.

Weźmy kolejną grupę inwestorów. Są to ludzie, którzy nie byli zaangażowani. Myśleli o kupnie akcji za 50 USD, ale nigdy nie kliknęli przycisku „KUP”. Teraz, gdy akcje mają wartość 55 USD żałują, że nie kupili. Decydują, że jeśli dostaną cenę 50 USD ponownie, nie popełnią tego samego błędu i tym razem kupią te akcje. Stwarza to potencjalny popyt.

Trzecia grupa zakupiła akcje poniżej 50 USD. Powiedzmy, że kupili je za 40 USD. Kiedy osiągnęły poziom 50 dolarów, sprzedali je tylko po to, by patrzeć jak sięgają 55 USD. Chcieliby teraz przywrócić swoje długie pozycje i odkupić je po tej samej cenie, po jakiej je sprzedali – 50 USD. Zmieniły się ich nastroje ze sprzedających na kupujących. Żałują, że je sprzedali i chcą to naprawić. Powoduje to wzrost popytu.

Teraz zmieniamy sytuację, aby lepiej zrozumieć opór. Weźmy wszystkich powyższych uczestników i załóżmy, że wszyscy są właścicielami akcji za 50 USD. Wyobraźmy sobie siebie jako jednego z właścicieli. Akcja idzie w górę do 55 USD i nie sprzedajesz. Nagle akcje wracają do poziomu 50 USD. Co czujesz? Żałujesz, że nie sprzedałeś ich po 55 USD? Znowu wracamy do 55 USD i tym razem sprzedajemy tyle, ile się da. Tak jak inni akcjonariusze. Akcje nie mogą przekraczają 55 USD i cofają się. Istnieją co najmniej 3 grupy akcjonariuszy, którzy próbują sprzedać swoje papiery wartościowe za 55 USD. To tworzy poziom oporu na poziomie 55 USD.

To tylko kilka przykładów wielu możliwych scenariuszy. Jeśli już wcześniej handlowałeś prawdopodobnie przeszedłeś przez wszystkie te scenariusze, doświadczyłeś emocji i psychologii stojących za nimi. Nie jesteś sam. Istnieje niezliczona liczba uczestników rynku przechodzących przez te same procesy myślowe jak Ty. To właśnie przyczynia się do określenia niektórych psychologii rynku stojących za wsparciem i oporem oraz analizy technicznej w ogóle.

Odwrócenie pozycji wsparcia i oporu

Kluczową koncepcją analizy technicznej jest to, że w przypadku naruszenia poziomu wsparcia lub oporu ich rola ulega odwróceniu. Jeśli cena spadnie poniżej poziomu wsparcia, poziom ten stanie się oporem. Jeśli cena wzrośnie powyżej poziomu oporu, często stanie się wsparciem. W miarę jak cena przesuwa się poza poziom wsparcia lub oporu uważa się, że podaż i popyt uległy zmianie. Prawdopodobnie właśnie dlatego zmienią się ich rolę.

Przykład tego jak poziom oporu staje się wsparciem

Przykład, w którym poziom wsparcia staje się odporem

Przedział transakcyjny

Przedziały transakcyjny cen lub kursów mogą odegrać ważną rolę w ustaleniu czy wsparcie i opór funkcjonują jako momenty zwrotne czy też jako wzorce do kontynuacji. Przedział transakcyjny to okres czasu w którym ceny poruszają się w stosunkowo wąskim zakresie. Sugeruje to, że siły podaży i popytu są równomiernie rozłożone. Kiedy cena wykracza poza przedział transakcyjny, powyżej lub poniżej, sygnalizuje to pojawienie się zwycięskiego byka lub niedźwiedzia. Wyłamanie powyżej jest zwycięstwem byków (popyt), a załamanie poniżej jest zwycięstwem niedźwiedzi (podaż).

Po wzroście z 27 na 64 akcje weszły na około 5 miesięcy w przedział obrotu pomiędzy 55 a 63. W połowie czerwca doszło do fałszywego przełomu, a akcje stworzyły formację głowę powyżej ceny 62 (zaznaczone na wykresie). Nie trwało to długo, a dolna luka kilka dni później zniweczyła przełamanie (strzałka). Akcje następnie przystąpiły do przerwania wsparcia na poziomie 55 USD i pozostały na na poziomie około 50 USD. Oto kolejny przykład przestawienia się wsparcia i oporu, ponieważ akcje odbiły się jeszcze dwa razy o linię na poziomie 55 USD. Potem zaczęły się obniżać. Choć nie zawsze tak się dzieje, to powrót do nowego poziomu oporu daje drugą szansę dla tych w długiej pozycji na wydostanie się, a dla szortów na wejście do walki.

W listopadzie i grudniu 1999 roku akcje stworzyły formację przypominającą model głowy i ramion (owal na wykresie). Kiedy akcje przełamały na poziomie 60 USD nie było już czasu na wyjście lub było go mało. Pomimo, że istnieje długa czarna świeca wskazująca na otwarcie na poziomie 59 USD, akcje spadły tak szybko, że niemożliwe było wyjście powyżej 44 USD. Z perspektywy czasu, linia wsparcia mogła być narysowana jako linia szyi nachylona ku górze (niebieska linia), a przerwanie oporu wyniosłoby 61 USD. Jest to tylko o jeden punkt wyżej i trader musiałby natychmiast podjąć działania, by uniknąć gwałtownego spadku. Jednakże dołki pasują bardziej do linii szyi i jest to coś, co należy wziąć pod uwagę przy rysowaniu linii wsparcia.

Po tym jak akcje spadły, zakres transakcyjny został ustalony pomiędzy 40,5 a 47,5 USD. Na prawie dwa miesiące (owal). Poziom oporu został dobrze uwidoczniony przez trzy szczyty na poziomie 47,5 USD. Poziom wsparcia nie był tak wyraźny, ale wydawał się wynosić od 40 do 41 USD. Od połowy do końca lutego zaczęło się pewne zainteresowanie kupnem. Było to około ceny na poziomie 44 USD. Zwróć uwagę na szereg świec z długimi dolnymi knotami. Następnie w dniach 24 lutego i 25 lutego, akcje stworzyły dwie luki w górę, aby na koniec zamknąć się powyżej oporu na poziomie 48 USD. Był to wyraźny znak, że popyt wygrywa z podażą. Były jeszcze dwie kolejne okazje (dni), aby zaangażować się w handel. Trzeciego dnia po wybiciu, akcje wzrosły i przesunęły się powyżej 56 USD.

Strefy wsparcia i oporu

Ponieważ analiza techniczna nie jest nauką ścisłą, warto tworzyć strefy wsparcia i oporu. Jest to sprzeczne ze strategią liniowego wyznaczania poziomów wsparcia, ale czasami tak się dzieje. Czasami dokładne poziomy wsparcia i odporności są najlepszym rozwiązaniem, a czasami lepiej działają strefy. Ogólnie rzecz biorąc – im mniejszy zakres wahań tym dokładniejszy jest poziom. Jeśli okres handlowy obejmuje mniej niż 2 miesiące, a przedział cenowy jest stosunkowo wąski wówczas najlepiej nadają się bardziej dokładne poziomy wsparcia i oporu. Jeśli przedział czasowy rozciąga się na wiele miesięcy, a przedział cenowy jest stosunkowo duży, wtedy najlepiej jest użyć stref wsparcia i oporu. Są to tylko ogólne wytyczne, a każdy zakres powinien być oceniany na podstawie jego własnych cech.

Wracając do analizy – możemy zauważyć, że listopadowe wzrosty (32-44) rozciągnąły się o ponad 20% w stosunku do niskiego poziomu z października. Tym samym zakres ten jest dość duży w stosunku do ceny. Ponieważ przerwanie linii wsparcia we wrześniu tworzy nasz pierwszy poziom oporu, jesteśmy gotowi ustanowić strefę oporu po powstaniu nowego szczytu w listopadzie. Na tym etapie jednak nadal nie jesteśmy pewni, czy rozwinie się duży zakres handlowy. Kolejne dołki w grudniu, które były wyższe niż te z października świadczą o tym, że tworzy się zakres transakcyjny i jesteśmy gotowi wyznaczyć strefę wsparcia. Dopóki handel akcjami odbywa się w granicach wyznaczonych przez strefę wsparcia i oporu będziemy uważać zakres transakcyjny za ważny. Wsparcie może być postrzegane jako okazja do zakupu, a opór jako okazja do sprzedaży.

Podsumowanie

Analiza techniczna to jedno z podejść polegających na próbie określenia przyszłej ceny papieru wartościowego lub rynku. Niektórzy inwestorzy mogą korzystać z analizy fundamentalnej i analizy technicznej jednocześnie. Będą korzystać z analizy fundamentalnej w celu określenia co kupić, a analizy technicznej w celu określenia, kiedy kupić.

Nie zapominaj, że analiza techniczna nie jest nauką ścisłą i podlega interpretacji. Jeśli będziesz kontynuował naukę analizy technicznej prawdopodobnie usłyszysz, że jest to bardziej sztuka niż nauka. Jak w przypadku każdej dyscypliny – trzeba pracować i poświęcać czas by stać się dobrym analitykiem.

POUCZENIE

Handel walutami obcymi (Forex) i kontraktami na różnice kursowe (CFD) ma charakter wysoce spekulacyjny, niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Możesz ponieść stratę części lub całości zainwestowanego kapitału, dlatego nie powinieneś spekulować kapitałem, na którego utratę nie możesz sobie pozwolić.
Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim można indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz akceptować pliki cookies lub masz możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne dane.

INWESTORZY

Ten uczestnik programu Popularny Inwestor pochodzi z Danii, ale obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii. Na eToro działa od ponad 4 lat, z czego 3 lata zakończył z zyskiem. Jeppe handluje wieloma instrumentami z różnych klas aktywów i utrzymuje otwarte pozycje średnio przez 6 miesięcy.

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

JAK ZACZĄĆ?

eToro to społecznościowa platforma inwestycyjna, dzięki której nigdy nie będziesz sam. Zrzesza ponad 10 mln traderów, którzy tak jak Ty, poszukują możliwości inwestowania przy zminimalizowanym ryzyku. By dowiedzieć się więcej, przejdź do serwisu eToro.


62% kont detalicznych CFD traci pieniądze.

CopyTrader to wbudowany w platformę unikatowy system pozwalający Ci podglądać i kopiować transakcje najlepszych inwestorów w etoro. Dzięki wbudowanej wyszukiwarce inwestorów, możesz z łatwością odnaleźć takich traderów, którzy spełniają Twoje oczekiwania i śledzić ich inwestycyjne transakcje, na których zarabiają.

DOŁĄCZ ZA DARMO

Ucz się od najlepszych traderów na platformie dzięki systemowi Copy Trading.

Dzięki unikalnemu forum dołączysz do największej społeczności inwestorskiej, poznasz strategie, analizy oraz metody działania najlepszych.

KONTO DEMO

Aby poznać platformę inwestycyjną i nauczyć się z niej korzystać, zarejestruj się i przejdź do całkowicie darmowego konto demonstracyjnego, na które otrzymasz wirtualne $100,000.

AKCJE

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

WALUTY FOREX

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

KRYPTOWALUTY

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

COPYPORTFOLIOS

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Jak rysować poziomy wsparcia i oporu? – cz. I

Traderzy często sami sobie utrudniają sposób rysowania poziomów wsparcia i oporu, czyniąc go bardziej skomplikowanym niż jest w rzeczywistości. Gdy poznasz moje zasady, będziesz mógł je wykorzystać jako ogóle wskazówki i wtedy nie powinieneś już mieć z tym problemów. Każdego tygodnia otrzymujemy tony maili z pytaniami o sposoby oznaczania poziomów. Niektórzy załączają przykłady swoich wykresów i często rysują na nich zbyt wiele poziomów, co sprawia, że trading na podstawie Price Action staje się bardziej skomplikowany i może wprowadzać w zakłopotanie.

Poziomy wsparcia

W artykule tym opiszę jak ja rysuję poziomy na wykresach z dziennym interwałem. Zabiorę was na przejażdżkę do mojego mózgu (tak wiem, to będzie straszne przeżycie) i pokażę mój sposób podejmowania decyzji o tym, które poziomy są warte zaznaczenia. Możesz co jakiś czas tu zaglądać, aż poczujesz, że potrafić je rysować samemu bez żadnych większych problemów. Wiedza ta przyda ci się również do tworzenia własnych codziennych analiz wybranych rynków. Zapisanie analizy, a nie tylko przemyślenie jej w głowie, jest doskonałym sposobem w tradingu na trzymanie się obranego kursu oraz jasnego, klarownego planu na kolejny dzień, a nawet tydzień. Na początek rozprawimy się z kilkoma mitami dotyczącymi rysowania poziomów wsparcia i oporu.

Jak rysować poziomy wsparcia

 • Mit nr 1: Powinieneś rysować każdy poziom, jaki znajdziesz na wykresie.
 • Mit nr 2: Poziomy wsparcia/oporu S/R powinny zawsze łączyć punkty leżące dokładnie na najwyższych lub najniższych wartościach świec symbolizujących cenę.
 • Mit nr 3: Aby wyznaczyć poziomy, musisz cofnąć wykres daleko w czasie.

Mit nr 1: Powinieneś rysować każdy poziom, jaki znajdziesz na wykresie.

Wielu traderów wpada w tę pułapkę i poświęcają godziny na wyrysowanie każdego, nawet najmniej istotnego poziomu na wykresie, jaki uda im się spostrzec. W rezultacie ich wykres w całości pokryty jest różnego rodzaju poziomymi kreskami, co potem przynosi więcej szkody niż pożytku. Musisz nauczyć się wybierać i zaznaczać jedynie ważne poziomy, ponieważ tylko wtedy będą one pomocne w tradingu.

Mit nr 2: Poziomy wsparcia/oporu S/R powinny zawsze łączyć punkty leżące dokładnie na najwyższych lub najniższych wartościach świec symbolizujących cenę.

Mit nr 3: Aby wyznaczyć poziomy, musisz cofnąć wykres daleko w czasie.

Jeśli nie jesteś długoterminowym inwestorem, to podczas wyznaczania poziomów naprawdę nie trzeba cofać się dalej niż 8 miesięcy. Możesz spojrzeć na nasze codzienne, darmowe komentarze rynkowe, a zauważysz, że skupiamy się na okresie od 3 do 6 ostatnich miesięcy. Nie inaczej postępuję również w moim tradingu. Jeśli na wykresie z dziennym interwałem zaczniesz rysować poziomy sięgając kilka lat wstecz, to tak naprawdę stracisz tylko czas.

W porządku. Mity zostały obnażone, przejdźmy do sposobów rysowania poziomów i praktyki.

Jak rysować poziomy oporu

Poniżej umieściłem przykłady wykresów z zaznaczonymi przeze mnie poziomami dla kilku głównych par walut, złota, ropy naftowej (WTI – Western Texas Intermediate) i Dow Futures na dzień powstania tego artykułu: początek listopada 2020 r. Nad każdym z nich znajduje się krótki opis i wyjaśnienie dlaczego wybrałem takie poziomy a nie inne.

Przykład 1: EURUSD, interwał dzienny

Wykres pokazuje dzienne świece dla kursu euro do dolara amerykańskiego. Czerwone linie wskazują na długoterminowe lub “kluczowe” poziomy, natomiast niebieskie na krótkoterminowe lub “najbliższe” poziomy. W taki sposób będę przedstawiał każdy z przykładów i mam nadzieję, że dzięki temu łatwiej będzie nam rozróżnić, które poziomy są kluczowe i szczególnie ważne, a które krótkoterminowe i mniej ważniejsze.

Cena znajduje się w wyraźnej konsolidacji pomiędzy oporem w strefie 1.3140 – 1.3170 a wsparciem 1.2830. W tym przypadku poziomy te nazwałbym kluczowymi. Wewnątrz obszaru konsolidacji znajdują się poziomy krótkoterminowe, które również są ważne, lecz w mniejszym stopniu niż kluczowe. Wyznaczyłem dwa poziomy oporu, które wg mnie są warte uwagi. W jeden z nich przy cenie 1.3070 uderza świeca z 5 października, poziom ten ponadto przechodzi przez ciała dwóch innych świec oraz knoty w okresie od 17 do 23 października.

To wystarczający powód, by go zaznaczyć na wykresie. Wsparcie lub opór można uznać za istotne, nawet jeśli nie przechodzi dokładnie przez same szczyty lub minima świec. To samo dotyczy również kluczowego oporu 1.3140 i szczytów z dni 14 i 17 września. Są to dowody na to, że wsparcie lub opór są bardziej strefą niż dokładnym, jednym poziomem ceny. W tym przykładzie opór znajduje się w niewielkiej strefie między 1.3140 a 1.3170. (Za chwilę powiem coś więcej o strefach wsparcia/oporu.)

Zwróć również uwagę, że 18 października wystąpiła świeca obejmowana Inside Bar (spadkowa, obejmowana przez wzrostową) i gdy cena przebiła ją, próbowała zawrócić do góry i dotarła do poziomu wybicia. Poziom tego wybicia ze świecy Inside Bar zatrzymał ruch ceny w górę, a następnie, jak widzimy w historii, cena spadła niżej. To tylko kilka z subtelnych rzeczy, których musisz się nauczyć podczas rysowania poziomów, zwłaszcza krótkoterminowych. Przebicie świecy Inside Bar wytrzymało jako opór – często tak się zdarza i poziom przebicia służy jako wsparcie lub opór, choćby krótkoterminowo.

Przykład 2: GBPUSD, interwał dzienny

Kolejny wykres to dobre ćwiczenie. Gdy przystępujesz do wyznaczania poziomów na swoich wykresach, w pierwszej kolejności zaznacz kluczowe poziomy, a dopiero potem krótkoterminowe. Będą one pomocne w ocenie warunków panujących na rynku i twoje analizy staną się bardziej rutynowe.

Często piszę o wsparciach i oporach jako o strefach, ponieważ na ogół nie są to poziomy przypisane do jednej tylko ceny, a obejmują pewien jej zakres. W tym przykładzie widzimy dobry przykład strefy oporu między poziomami 1.6270 a 1.6310.

Kluczowe wsparcia lub opory to poziomy, które zdecydowanie zostały odrzucone przez cenę i skutkowały znaczącym ruchem w stronę przeciwną, gdy cena “odbiła się” od poziomu. Mogą to również być poziomy, które wielokrotnie powstrzymały ruch ceny. Z kolei krótkoterminowe poziomy powodują mniejszą reakcję ceny, krótszy zakres ruchu i cena łatwiej może je przełamać. Oba rodzaje poziomów widzimy na poniższym wykresie GBPUSD z interwałem dziennym.

Przykład 3: AUDUSD, interwał dzienny

W tym przykładzie obejrzymy co ma do zaoferowania para AUDUSD na interwale jednego dnia (dla przypomnienia: artykuł ten w oryginale powstał na początku listopada 2020 r.). Na wykresie widać dużą konsolidację miedzy cenami 1.0612 a 1.0175. Poziom 1.0612 oznaczamy jako kluczowy, ponieważ spowodował powstanie ważnych punktów zwrotu ceny i wytrzymał dwa testy. Podobnie poziom 1.0175 jest kluczowym wsparciem jako ważne punkty zwrotne i przetrzymał ostatnie cztery testy. Krótkoterminowy poziom 1.0410 też jest istotny, jednak już nie w tak dużym stopniu jak dwa kluczowe.

Jak widzisz, oznaczanie niektórych poziomów i podejmowanie decyzji co do ich wagi często może zależeć od indywidualnej interpretacji, ale czasami pewne poziomy są na tyle wyraźne, że ich wybór opiera się na logicznym uzasadnieniu słowami “ten poziom jest bardziej istotny, ponieważ wytrzymał więcej testów” lub “ten poziom spowodował większą reakcję ceny” itp.

Przykład 4: USDJPY, interwał dzienny

Na poniższym wykresie USDJPY wyszły mi same kluczowe poziomy, nie widzę żadnego, który uznałbym za krótkookresowy. Są one kluczowe, ponieważ każdy z nich stanowił ważne punkty zwrotne. Para USDJPY idzie coraz wyżej i jeśli opór przy poziomie 80.37 nie wytrzyma, to zobaczymy kolejną odnogę w górę.

Rysowanie poziomów w ten sposób jest potem pomocne w tradingu, daje lepszy punkt odniesienia podczas szukania sygnałów. Tak poprowadzona linia jest bliżej średniej wartości, poziomu, który może stanowić punkt zwrotny ceny, a więc daje również większe szanse niż linia poprowadzone przez same ekstrema. Nie chcę przez to powiedzieć, że nigdy nie należy rysować poziomów wsparcia lub oporu dokładnie na szczytach lub minimach, ponieważ takie sytuacje się zdarzają, i to często. Zaznaczam jedynie, że nie zawsze takie rozwiązania są najlepsze.

Przykład 5: NZDUSD, interwał dzienny

W poniższym przykładzie z wykresem NZDUSD chcę zwrócić uwagę na obszar, który nazywam “strefą wartości” (ang. Value Area). Jest to prostu obszar, gdzie cena wyraźnie “lubi” przebywać. To jedno z określeń konsolidacji ceny, ponieważ obszar konsolidacji na wykresie generalnie jest miejscem, gdzie rynek znalazł “godziwą cenę”. Często stanowi ono również strefę wsparcia lub oporu, co oznacza, że jeśli cena się z nich wybije i potem powróci do poziomów pokrywających się z tym obszarem wartości, to można wtedy szukać sygnałów wejścia na podstawie strategii Price Action. Niekiedy zdarza się, że wcześniejsze poziomy wsparcia lub oporu, wyznaczone przed powstaniem strefy wartości, przechodzą przez sam jej środek i taki przypadek widać na poniższym wykresie. W tym przykładzie niebieska linia z obszaru wartości będzie dobrym wsparciem i miejscem do obserwacji sygnałów kupna, jeśli cena wkrótce zawróci w jej kierunku.

Przykład 6: USDCAD, interwał dzienny

Poniższy wykres USDCAD jest dobrym zobrazowaniem “wartości”, o której pisałem w poprzednim przykładzie. Zwróć uwagę, jak cena utworzyła obszar konsolidacji lub “wartości”, powróciła do niego i 3 października odbiła się od poziomu 0.9883 przechodzącego dokładnie przez jego środek. Potem, gdy cena w końcu przebiła ten poziom w górę, po korekcie i powrocie pojawił się setup Price Action: świeca Pin Bar wystąpiła jako świeca obejmowana w formacji Inside Bar, jednocześnie pokazując odrzucenie od poziomu wsparcia.

Prosta strategia do stosowania: Poczekaj, aż kluczowy poziom zostanie przebity, potem cena powróci do niego i wtedy otwórz pozycję zgodnie z kierunkiem wybicia, jeśli w pobliżu tego poziomu pojawi się setup Price Action.

   Przykład 7: EURJPY, interwał dzienny

Na poniższym wykresie EURJPY widzimy trend wzrostowy, który rozpoczął się mniej więcej pod koniec lipca. Od tego czasu było kilka całkiem dużych korekt, które możemy oczywiście wykorzystać do oznaczenia naszych poziomów. Na wykresie widzimy, że poziomy i strefy wsparcia opierają się na dołkach korekt, od których cena kontynuowała ruch w trendzie wzrostowym.

W takich warunkach, gdy rynek jest w trendzie, możemy szukać sygnałów Price Action przy poziomach, na których nastąpił zwrot, ponieważ cena powraca do tych poziomów. Przykładowo, w trendzie wzrostowym możemy wypatrywać wejść na podstawie setupów Price Action przy poziomie poprzedniego oporu lub przy punkcie zwrotnym, który cena przebiła i wtedy poziom taki zamienił się na wsparcie. Na wykresie widać bardzo klarowny przykład takiej strategii. Przy krótkoterminowym wsparciu w okolicach ceny 102.50 pojawił się setup Pin Bar, a poziom ten wcześniej był oporem.

Przykład 8: XAUUSD (złoto), interwał dzienny

Na wykresie ceny złota możesz zauważyć, że w celu wyznaczenia poziomów długoterminowych cofnąłem się 8 miesięcy wstecz. Na ogół jest do najdłuższy okres, jaki biorę pod uwagę podczas analizy. Przypomnę, że długoterminowe poziomy to takie linie, na których cena w wyraźny i znaczący sposób zmieniła kierunek lub jej ruch został kilkukrotnie powstrzymany, gdy dany poziom był testowany. Poziomy krótkoterminowe z kolei to te, które spowodowały mniej znaczące zmiany ruchu ceny i mogą zostać “nowszymi” poziomami.

Nie powinieneś jednak zaznaczać na wykresie zbyt wielu krótkoterminowych poziomów, do ich wyboru posłuż się po prostu zdrowym rozsądkiem i wybierz tylko te, które są najbardziej oczywiste. Jeśli narysujesz zbyt wiele linii wsparcia i oporu, na wykresie zrobi się tylko bałagan, nie będziesz mógł go skutecznie odczytać, a to może spowodować, że nie otworzysz żadnej pozycji, ponieważ będziesz uważać, że cena ma zbyt wiele poziomów do pokonania, aby warto było ryzykować.

W tym momencie chciałbym wskazać na pewną ważną zależność, którą powinieneś zapamiętać: Na rynku będącym w trendzie poziomy oporu często są przełamywane, a w trendzie spadkowym przełamywane są wsparcia. Zaznaczam to, ponieważ często otrzymuję maile od traderów, w których twierdzą, że osiągnięcie relacji ryzyka do potencjalnego zysku 1 do 2 jest nieosiągalne, ponieważ cena ma zbyt wiele poziomów wsparcia albo oporu do pokonania. Cóż, musisz patrzeć na rynek w szerszym kontekście i używać logiki oraz swojego wyczucia. Nie każdy mały poziom, który znajdziesz, jest ważny.

Przykład 9: DJ30, interwał dzienny

Poniżej znajduje się wykres Futuresów indeksu Dow Jones i kluczowe poziomy istotne dla tego rynku. Warto zauważyć, że linie te wytrzymują testy, gdy cena do nich powraca. Wiedza, iż cena często się od nich odbija lub odrzuca je to bardzo cenna informacja. Znaczna część mojej teorii na temat tradingu obraca się wokół cierpliwego czekania na wyraźny sygnał z setupu Price Action przy kluczowym poziomie widocznym na wykresie, gdy cena do niego powraca. Jeśli poobserwujesz ten wykres przez kilka minut, to zaczniesz dostrzegać jak te poziomy odrzucają cenę. Jak dla mnie jest to niesamowite zjawisko.

Przykład 10: WTI (ropa – Crude Oil), interwał dzienny

Ostatni z przykładów dotyczy wykresu ropy WTI – Crude Oil. Sytuacja na wykresie jest dosyć ciekawa i można się z niej nauczyć istotnej rzeczy. Spójrz na święcę Pin Bar oznaczoną na wykresie. Pokazała ona, że rynek stanowczo odrzucił cenę zaznaczoną na kluczowym poziomie, potem przez 6 dni poruszał się w sposób niezdecydowany, aż cena w końcu spadła.

Najbardziej oczywistym miejscem na ustawienie zlecenia obronnego Stop Loss w tym setupie z Pin Barem byłoby tuż nad jej szczytem, w punkcie, który znajdował się również na linii kluczowego oporu przy cenie 93.65 USD (Sposoby ustawiania Stop Loss oraz Take Profit). Jeśli otworzysz pozycję na wyraźnym setupie Price Action, takim jak w tym przykładzie, i umieścisz Stop Loss w logicznym miejscu, zgodnie z daną strukturą rynku, to nie ma żadnego powodu do paniki, jeśli cena ruszy przeciw tobie i niemal wyrzuci cię z rynku ze stratą. Właśnie taki scenariusz pojawił się w tej sytuacji na rynku ropy i znam kilku traderów, którzy zaczęli się denerwować, gdy cena ruszała w kierunku obronnego stopu, i ostatecznie przedwcześnie zamknęli swoje pozycje. Gdyby zostawili je na rynku, to cena nie doszła do pierwotnie założonego poziomu obronnego i zdołaliby zarobić. Lekcja na przyszłość: zaufaj swoim poziomom Stop Loss, jeśli ustawiłeś je poza kluczowym poziomem wsparcia albo oporu lub w innym logicznym miejscu.

Wniosek

Mam nadzieję, że teraz już mniej więcej wiesz jak ja rysuję na moich wykresach poziomy wsparcia i oporu oraz dlaczego zaznaczam je w takich miejscach, a nie innych. Teraz ty powinieneś spróbować dodać je do swoich aktualnych wykresów i zastosować wiedzę zdobytą dzięki temu artykułowi i przykładom. Możesz również śledzić codzienne analizy i wykorzystać je jako przykłady określania poziomów.

Wybór poziomu ceny jako wsparcia lub oporu naprawdę nie jest tak trudny, jak niektórym się wydaje. Jeśli masz wątpliwości, zwolnij i cofnij się kawałek, zadaj sobie pytanie czy poziom, który chcesz umieścić na wykresie, ma sens i dlaczego warto się nim interesować. Jeśli twój wybór ma sens, to będziesz potrafił go w prosty sposób uzasadnić każdemu, nawet osobie nie posiadającej doświadczenia w tradingu. Przykładowo możesz powiedzieć: “Ten poziom jest ważny, ponieważ cena na niego ostatnio zareagowała w wyraźny sposób i zmieniła kierunek ruchu”.

Podczas rysowania poziomów wystarczy, że będziesz posługiwać się logiką, a zaoszczędzisz sobie dużo czasu i frustracji. Uważaj również, aby nie zostać jednym z tych traderów, którzy rysują na wykresach mnóstwo poziomów i potem nie potrafią ocenić się dzieje.

Artykuł pochodzi ze strony Nial Fuller – Learn To Trade Price Action

Lekcja 16: Wszystko o poziomach Wsparcia i Oporu (strefy Popytu i Podaży)

Polecane

Niedzielna odprawa inwestorów na żywo – co tydzień o 20:00

4 wybitnie proste narzędzia na Twojej platformie, które pozwolą Ci zarabiać pieniądze na rynku – część II

4 wybitnie proste narzędzia na Twojej platformie, które pozwolą Ci zarabiać pieniądze na rynku – część I

Zapraszamy na webinar z Maciejem Borucem. 14 maja, godz. 19:00

Psychologia inwestowania – najczęstsze błędy popełniane przez traderów

Poziomy wsparcia i oporu to chyba najpopularniejsza fraza używana w tradingu. Każdy z nas spotyka się z tymi pojęciami w różnych analizach. Nie trudno się temu dziwić ponieważ jest to najważniejszy element i jednocześnie fundament analizy technicznej.

Czym są poziomy wsparcia i oporu?

Są to poziomy, przy których istnieje większe prawdopodobieństwo zatrzymania danego ruchu. Każdy wykres niezależnie od typu instrumentu czy to jest waluta, akcja, indeks czy surowiec jest graficznym przedstawieniem ceny, która jest wypadkową popytu i podaży. Uważa się, że poziomy wsparcia i oporu to miejsca, w których popyt oraz podaż równoważą się.

Wsparcie to miejsce, w którym siła popytu jest na tyle silna, że nie daje szans na rozwinięcie ruchu w dół. Rynek uważa, że niska cena jest na tyle interesująca, że do gry wchodzi zwiększony popyt. Następuje wtedy wyhamowanie trendu spadkowego bądź jego odwrócenie. Miejsce przy którym uaktywnia się strona popytowa jest nazywane poziomem wsparcia. Poziom ten stanowi dno, przez które cena nie może się przebić niżej. Mówimy wtedy, że cena testowała dane wsparcie, które zakończyło się nieudanym przełamaniem poziomu.

Opór to miejsce, w którym presja sprzedaży jest na tyle silna, że powoduje ona zatrzymanie ruchu wzrostowego. Wysoka cena zniechęca do dalszego kupna co jest następstwem pojawienia się większej ilości zleceń sprzedaży (podaży). Następstwem pojawienia się sprzedających jest wyhamowanie, a następnie odwrócenie trendu na spadkowy. Miejsce przy którym uaktywnia się strona podażowa nazywane jest poziomem oporu. Poziom ten stanowi sufit, przez który cena nie może przebić się wyżej. Mówimy wtedy, że cena testowała dany opór, które zakończyło się nieudanym przełamaniem poziomu.

Odpowiednia identyfikacja tych poziomów umożliwia otwieranie i zamykanie pozycji w najbardziej opłacalnych momentach. To właśnie te miejsca są obszarem, w którym z dużym prawdopodobieństwem nastąpi zmiana kierunku ceny.

Przebicia i wymienność poziomów

Powyższe definicje nie oznaczają jednak, że dany opór bądź wsparcie nie może być przełamane. Jeżeli dojdzie do nagłej zmiany warunków, siła popytu bądź podaży będzie na tyle silna, że cena bez problemowo poradzi sobie z przebiciem kluczowych poziomów.

Przebicie poziomu następuje wtedy, gdy jedna ze stron (popyt bądź podaż) jest nadal w przewadze co doprowadza do kontynuacji trendu. Bardzo często następuje wtedy ważna zależność. Każdy opór po przebiciu staje się wparciem i na odwrót – każde wsparcie po przebiciu staje się oporem.

Najłatwiej uzmysłowić sobie to w ten sposób, że cena wdrapuje się do góry po schodach. Pokonując dany poziom, przebijamy sufit. Znajdując się na wyższym poziomie, to co kiedyś było dla nas sufitem jest teraz podłogą. W ten sam sposób będzie wyglądał spadek ceny. Schodząc w dół, to po czym wcześniej chodziliśmy jest teraz ponad naszą głową. Istnieje strategia, która bazuje na wymienności tych poziomów. Nazwałem ją WKW i jest dostępna pod linkiem Strategia WKW – sposób na skuteczną analizę rynku

Warto tutaj zaznaczyć, że im częściej cena testuje dane wsparcie bądź opór, tym poziom ten nabiera większej istotności. Co z tego wynika:

 • im dłużej jesteśmy na danym poziomie i im częściej go testujemy, tym większe prawdopodobieństwo jego przebicia
 • jeżeli cena przełamie ten poziom, ruch będzie gwałtowny i dynamiczny

Załóż konto w easyMarkets

Anuluj swoje stratne transakcje dzięki dealCancellation. Jest to funkcja na platformie easyMarkets, która daje prawo do anulowanie transakcji w ustalonym czasie oraz odzyskania zainwestowanych środków. Jest to jedno z najbardziej innowacyjnych narzędzi do zarządzania ryzykiem na rachunku.

Jak wyznaczać wsparcie i opór?

Najprostszym sposobem na wyznaczanie poziomów wsparcia i oporu jest naniesienie horyzontalnych linii na poprzednie dołki oraz szczyty. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że poziomy te można wyznaczać również za pomocą innych metod. Do takich zaliczamy:

 • linie trendu
 • kanały cenowe
 • poziomy Fibonacciego
 • średnie kroczące
 • wstęgi Bollingera

Teraz w kilku krokach wytłumaczę jak prawidłowo wyznaczyć poziomy wsparcia i oporu:

Krok 1: Zaczynamy od czystego wykresu, najlepiej z dużego interwału. W tym wypadku użyłem wykresu dziennego

Krok 2: Zaznaczamy na wykresie horyzontalne linie, które będą stanowić strefy na szczytach oraz dołkach, w oparciu o zasadę: maksimum lub minimum świecy plus najwyższy/najniższy poziom świecy otwarcia/zamknięcia.

Krok 3: Pokolorowanie obszarów pomiędzy cieniami a cenami otwarcia/zamknięcia. W ten sposób stworzymy strefy popytu i podaży czyli nasze wsparcia i opory

Jeżeli dokładnie przyjrzymy się na powyższy wykres, zobaczymy dwie interesujące rzeczy. Pierwsza z nich to wyżej opisywana wymienialność wsparcia i oporu. Druga rzecz to sposób, w jaki zostaje przełamana strefa. Zazwyczaj jest to charakterystyczna świeca marubozu, która obrazuje duże zdecydowanie rynku w jednym kierunku (duże ciało o brak cieni). Po przejściu przez strefę świecy marubozu dostajemy informację, że jedna ze stron (kupujący lub sprzedający) są w przewadze.

Podsumowanie

Teraz już wiesz czym są poziomy wsparcia i oporu oraz jak je prawidłowo wyznaczać za pomocą linii horyzontalnych. Prawidłowe naniesienie stref na wykres to podstawa analizy technicznej dlatego Ty też powinieneś spróbować dodać je do swoich aktualnych wykresów.

Naniesienie tych poziomów wcale nie jest takie trudne, jak niektórym się wydaje. Wystarczy trochę logiki.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Inwestycja internetowa

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: