Kwota wolna od podatku

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Contents

Kwota wolna od podatku PIT za 2020 (2020)

Wynagrodzenia za 2020 rok, dla których zastosowania znajduje skala podatkowa korzysta ze zmnienionej w stosunku do roku poprzedniego – wysokości kwoty wolnej od podatku. Skutki tej zmiany zauważysz w rozliczeniach PIT składanych do końca kwietnia 2020 roku!

Kalkulator

Wylicz kwotę wolną i podatek PIT za 2020 rok.

Kwota wolna od podatku obowiązuje wyłącznie podatników rozliczających przychody wykazywane na PIT-36 lub PIT-37 opodatkowane według skali podatkowej. Przychody opodatkowane liniowo (PIT-36L), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), z kapitałów pieniężnych (PIT-38), ze zbycia nieruchomości (PIT-39) nie uprawniają do kwoty wolnej od podatku. Podobnie nie dają do niej prawa dochody zwolnione z opodatkowania czy rozliczane ryczałtowo (np. umowy zlecenie, dzieło, umowach o wykonania utworu i innych umowach rozliczanych jako tzw. działalność wykonywana osobiście, w których kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł).

Oblicz Twój podatek za 2020 z poprawną kwotą wolną w Programie. Po prostu.

Nie musisz liczyć podatku PIT za 2020 z nową kwotą wolną oraz zmienioną skalą podatkową – ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo – razem z wszystkimi ulgami i odliczeniami. Rozlicz podatek według skali i kwoty wolnej 2020 w Programie e-pity – PIT 2020 online >>

Roczna kwota zmniejszająca podatek w PIT za 2020 rok

Kwota podstawy

Kwota zmniejszająca podatek

Do 8 000 zł 1 420 zł 8 001 – 13 000 1 420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł 13 001 – 85 528 zł 548,30 zł 85 529 zł – 127 000

548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

127 001 i więcej

Dla dochodów uzyskanych od 1 października 2020 r. płatnicy (obliczający i wpłacający podatek za inne osoby) pomniejszają wynagrodzenie o kwotę zmniejszającą 525 zł 12 gr, czyli o 43,76 zł za każdy miesiąc. Płatnik nie może stosować dotychczasowej kwoty zmniejszającej czyli 556,02 zł (czyli 46,34 zł miesięcznie).

Jeżeli podatnik płaci podatek samodzielnie, to również stosuje nową kwotę zmniejszającą – 525 zł 12 gr, czyli o 43,76 zł za każdy miesiąc. Od tej zasady istnieją dwa wyjątki dotyczące osób samodzielnie opłacających zaliczki:

 • u osób prowadzących działalność gospodarczą lub opłacający zaliczki na takich zasadach jak prowadzący działalność, kwota zmniejszająca już w związku z obliczaniem zaliczek w trakcie roku wynosi 548 zł 30 gr.
 • osoby opłacające podatek z działów specjalnych produkcji rolnej według norm szacunkowych obliczając zaliczki od wypłat (uzyskanych zarobków) mogą pomniejszyć wysokość wpłaty na podatek za miesiące od października do grudnia 2020 r. o kwotę 5,5% ustalonej zaliczki miesięcznej.

Kwotę obniżającą podatek stosuje się do obniżenia kwoty podatku, wyliczonej od podstawy opodatkowania, a przed odjęciem od niej kwoty ulg odliczanych od podatku (czyli przed odjęciem ulgi prorodzinnej na dziecko 2020/2020, składek na ubezpieczenie zdrowotne i abolicyjnej – związanej z pracą za granicą). Podatnik ustala dochód (przychód minus koszty uzyskania przychodu), odejmuje od niego ulgi odliczane od dochodu (np. składki ZUS, rehabilitacyjną, termomodernizacyjną, darowizny, na Internet), po czym po zaokrągleniu tej kwoty do pełnych złotych wylicza podatek należny. Wartość zaokrąglonej do pełnych złotych podstawy opodatkowania stanowi o tym, jaką stopę podatku zastosuje oraz jakiej wartości kwotę zmniejszającą może odjąć od wyliczonego podatku (należy ją przypisać do jednego z wierszy powyższej tabeli).

Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity ®

Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia – spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT – wczytaj i sprawdź. Rozlicz e-pity już teraz online >>

W rozliczeniu za 2020 r. skala podatkowa przedstawia się nastepująco:

Podstawa obliczenia podatku

Podatek za 2020 r. wynosi

Do 85.528 zł 17,75% minus kwota zmniejszająca podatek* Ponad 85.528 zł 15.181,22 zł + 32% od nadwyżki ponad 85.528 zł minus kwota zmniejszająca podatek*

*kwota zmniejszająca ustalona w tabeli powyżej, uzależniona jest od wysokości dochodu.

Podstawa opodatkowania pomiędzy 8.001 zł a 13.000 zł

W rozliczeniach podatkowych w 2020 r. (deklaracja PIT w 2020 r.) kwota zmniejszająca w tym przedziale dochodów wynosi 1420 zł, które jednak pomniejsza się o kwotę obliczoną według wzoru: 871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł.

Przykład 1: Wynagrodzenie podatnika wyniosło w 2020 r. 18.000 zł brutto.

Wynagrodzenie podatnika wyniosło w 2020 r. 18.000 zł brutto. Po odjęciu kosztów uzyskania przychodów i składek ZUS, a także rozliczanej przez niego ulgi rehabilitacyjnej, kwota netto to 12.000 zł.
Kwotę zmniejszającą wyliczamy następująco:
1420 – 871,70 x(12.000 – 8000)/5000 = 1420 – 697,36 = 722,64.
W efekcie podatek wyniesie:
12.000×17,75% – 722,64 = 2130-722,64 = 1407,36
Od tej kwoty należy odjąć 7,75% podstawy ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne ulgi odliczane od podatku (np. ulgę prorodzinną).

Podstawa opodatkowania między 13 001 a 85 528 zł

W tym zakresie podstawy opodatkowania, kwota zmniejszająca podatek wynosi 548,30 zł.

Przykład 2: Zarobki pomiędzy 13 001 a 85 528 zł

Podatnik zarobił 50.000 zł (jest to kwota jego przychodu brutto, bez pomniejszeń). Po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów, pobranych składek ZUS oraz kwoty ulgi rehabilitacyjnej (jednej z ulg odliczanych od dochodu) dochód wynosi 34.000,09 zł (po zaokrągleniu 34.000 zł). Podatek oblicza się zgodnie ze wzorem 34.000 x 0.1775- 548,30 zł = 5486,70 zł.

Dochód między 85 529 zł a 127 000 zł

W rozliczeniach roku 2020 (deklaracja PIT składana w 2020 r.) kwota obniżająca podatek w przypadku dochodu pomiędzy 85.528 zł a 127.000 zł wynosi: 548,30 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Przykład 3: Zarobki między 85 528 zł a 127 000

Podatnik zarobił w 2020 r. na podstawie umowy o pracę 90.500 zł netto. Jest to jedyny dochód podatnika. Podatek wyniesie 15 181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł – kwota zmniejszająca.
Kwotę zmniejszającą oblicza się według wzoru:
548,30 – 548,30x(90.500 – 85.528)/41472 zł = 548,30 – 65,73 = 482,57 zł.
Podatek wyniesie:
15181,22 +32%x4972 – 482,57 = 16289,69 zł w zaokrągleniu do pełnych złotych 16290 zł (jeśli odlicza się jeszcze kwoty ulg odliczanych od podatku, wówczas zaokrąglenia dokonuje siena sam koniec, po rozliczeniu tych ulg podatkowych).

Dochód ponad 127 000 zł

W tym przypadku nie stosuje się kwoty wolnej od podatku. W efekcie podatek wynosi 15 181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.

Przykład 4: zarobki ponad 127 000 zł

Podatnik zarobił 150.000 zł. Podatek wyniesie 15 181,22 + 32% z kwoty (150.000 – 85528) = 15181,22 + 0,32×64472 = 15181,22+20631,04 = 35812,26 zł.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Ulgi podatkowe a nowa kwota wolna od podatku

Wprowadzenie nowych zasad stosowania kwoty zmniejszającej podatek nie ogranicza prawa podatników do korzystania z ulg podatkowych. Ulgi w postaci:

 • Zapłaconych w danym roku składek ZUS za podatnika lub osobę współpracującą, w tym składki zapłacone za granicą w państwach UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej (nieodliczane za granicą),
 • Darowizn na:
  • cele kultu religijnego,
  • charytatywno – opiekuńcze kościelnych osób prawnych,
  • charytatywne – organizacji pożytku publicznego.
 • Darowizn krwi i jej składników,
 • Darowizn na cele edukacji zawodowej,
 • Odliczenia do 760 zł rocznie z tytułu korzystania z sieci Internet,
 • Wydatków na cele rehabilitacyjne,
 • Wydatków na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego,
 • Zwrotów otrzymanych świadczeń, które wcześniej podwyższyły podstawę opodatkowania w kwocie uwzględniającej pobrany podatek dochodowy,
 • ulgi na działalność badawczo – rozwojową
 • ulgi termomodernizacyjnej

– wpłyną na możliwość uzyskania korzystniejszej kwoty zmniejszającej podatek.

Wniosek
Im więcej ulg wykorzystamy oraz im wyższe ulgi z powyższego wykazu odliczymy, tym wyższa może być kwota zmniejszająca podatek i dodatkowo zmniejszy się tym samym podatek dochodowy do zapłaty za 2020 rok.

Koszty uzyskania przychodów w 2020 r. a kwota wolna i kwota zmniejszająca podatek

Zastosowanie wysokich kosztów uzyskania przychodów obniży przychód i spowoduje, że zastosować będzie można korzystniejszą kwotę zmniejszającą podatek.

Wniosek
Im wyższą kwotę kosztów podatkowych wykażemy tym wyższa może być kwota zmniejszająca podatek dodatkowo zmniejszy się tym samym podatek dochodowy do zapłaty za 2020 rok.

Kwota wolna a rozliczenie wspólne małżonków

Małżonkowie ustalają podatek od połowy ich łącznego dochodu po odjęciu wcześniej u każdego z nich z osobna przysługujących im ulg i kosztów. W efekcie w sytuacji, gdy:

 • Jeden z nich jest opodatkowane samodzielnie 32% podatkiem a drugi podatkiem 18% lub nie zarabia w ogóle,
 • Jeden z małżonków nie zarabia wcale,

– korzystnym będzie wspólne rozliczenie, dzięki któremu można będzie zaoszczędzić nie tylko na niższym przedziale skali podatkowej, ale poprzez obniżanie dochodu wspólnego – odliczyć kwotę zmniejszająca podatek w wyższej wartości.

Uwaga
Wspólne rozliczenie nie będzie korzystne w przypadku małżonków, których:

 • Jedno uzyskało dochód pozwalający na korzystanie z najwyższej kwoty wolnej – czyli dochód u tej osoby nie przekroczył 8.000 zł,
 • Drugie uzyskało dochód w przedziale od 13.001 – 85.528 zł.

Gdyby małżonkowie rozliczali się samodzielne – pierwszy z nich odliczyłby od podatku 1420 zł, a drugi – 548,30 zł. Gdy rozliczają się wspólnie dzielą sumę swojego dochodu na pół, zakładając że zarabiają np. 7.000 i 40.000 suma ta to 47.000 zł a dochód na jednego małżonka – 23.500 zł. Powoduje to, że oboje trafiają do grupy, gdzie możliwe odliczenie wynosi po 548,30 zł (takie odliczenie dotyczy osób, u których dochód wynosi ponad 13.000 zł). Gdy rozliczą się wspólnie kwota zmniejszająca wyniesie łącznie 548,30x 2 = 1096,6 zł. Gdyby rozliczali się osobno – odliczenie dałoby 1420 + 548,30 = 1968,03. Na wspólnym rozliczeniu stracić mogą zatem nawet 883,98 zł.

Roczna kwota wolna w PIT obowiązująca w 2020 roku

Kwota podstawy

Kwota zmniejszająca podatek

Do 8 000 zł 1 360 zł 8 001 – 13 000 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł 13 001 – 85 528 zł 525,12 zł 85 529 zł – 127 000

525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

127 001 i więcej

W sposób szczególny ustala się kwotę zmniejszającą w trakcie roku, przy obliczaniu zaliczki na podatek:

 • w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali (85.528 zł) wynosi 525 zł 12 gr rocznie;
 • w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek.

Jeśli po tak ustalonych zaliczkach w rozliczeniu rocznym dochód podatnika uprawniał będzie do kwoty zmniejszającej (np. ze względu na ulgi podatkowe – to podatnik może z niej skorzystać na koniec roku, wnioskując tym samym o zwrot nadpłaconego podatku.

Podatek dochodowy PIT za 2020 r. – Kwota wolna – Ulga podatkowa

Zastanawiasz się ile po zmianach, jakie obowiązują od dnia 01.10.2020 r., wyniesie Twój podatek za rok 2020? A może chcesz wiedzieć, czy ile zyskasz w stosunku do roku ubiegłego? Sprawdź to !

Rok 2020 przyniósł kilka istotnych zmian w zakresie wyliczenia podatku dochodowego. Rok ten jest specyficzny, bo mają do niego zastosowanie zasady przejściowe.

Po pierwsze: Bez PIT dla młodych
Uzyskane od sierpnia 2020 r. przychody ze stosunku pracy osób, które nie ukończyły jeszcze 26 roku życia zostały zwolnione z PIT. Nie zapłacisz więc od nich podatku dochodowego. Jeżeli złożyłeś swojemu pracodawcy stosowane oświadczenie, nie pobierał on już zaliczek na PIT. Jeżeli nie odzyskasz zapłacony podatek z zaliczek w zeznaniu rocznym. Po drugie: zeznaniu rocznym.

Po drugie: Nowa stawka PIT i kwota wolna od podatku
Od 1 października 2020 r. zmienie uległ nieco sposób wyliczenia podatku dochodowego. Nadal obowiązuje dwu- stopniowa skala podatkowa, ale obniżeniu uległa stawka pierwszego progu – od tej pory zamiast dotyczasowych 18% – wyniesie ona 17%.

Podatek dochodowy za rok 2020 wyliczymy według poniższego wzoru:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
85 528 17,75% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 15 181 zł 22 gr + 32% nadwyżki
ponad 85 528 zł

Niezmienny pozostaje fakt, iż podstawę opodatkowania stanowi osiągnięty w danym roku dochód, czyli przychód minus koszty uzyskania przychodu , od którego następnie odejmujemy ulgi odliczane ale tylko te odliczane od dochodu, czyli np. składki ZUS, darowizny, ulgę rehabilitacyjną, termomodernizacyjną, na Internet, czy rehabilitację). Otrzymaną kwotę zaokrąglamy do pełnych złotych wylicza podatek należny. Jeżeli wyliczony w ten sposób dochód mieści się w pierwszym progu podatkowym do wyliczenia zobowiązania podatkowego za rok 2020 zastosujemy stawkę 17,75% (w 2020 r. wyniesie ona 17%).
Niezmienna pozostała stawka drugiego progu – dalej właściwą stawką będzie tu 32%.

Zmiany zaszły także w zakresie kwoty wolnej

Do 31 grudnia 2020 kwota ta była stała i wynosiła 556,02 zł. Od 1 stycznia 2020 zasada ta uległa zmianie, a jej wysokość została uzależniona od wielkości dochodu. Za rok 2020 r. stosujemy nadal wyliczania według reguły zależnej od podstawy obliczenia podatku, ale wynosi ona obecnie:

 1. 1 420 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;
 2. 1 420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
  871,70 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł
  – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
 3. 548,30 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 4. 548,30 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
  548,30 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł.
  – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Od 2020 r. obowiązuje również dodatkowa stawka podatku , tzw. danina solidarnościowa.

Można powiedzieć, że stanowi ona trzeci próg podatkowy, bowiem dotyczy osób osiągających dochody przekraczające 1 000 000 zł. Obowiązuje tu stawka 4%, którą należy opodatkować nadwyżkę dochodu ponad owy milion złotych. Dla ustalenia dochodu do tej daniny sumuje się przychody opodatkowane według skali (czyli np. dochody z pracy, umów cywilnoprawnych, z działalności gospodarczej itp.) z dochodami zagranicznymi, dochodami opodatkowanymi liniowo, z dochodami ze sprzedaży akcji i papierów wartościowych, z praw majątkowych (np. autorskich) i praw pokrewnych, dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej prowadzonej na podstawie ksiąg, dochód z najmu, podnajmu, dzierżawy z tzw. inne źródła (np. z prywatnej sprzedaży rzeczy ruchomych) odejmujemy natomiast koszty ich uzyskania przychodu oraz możliwe odliczenia od dochodu, czyli składki na ubezpieczenie społeczne, także te zapłacone zagranicą.

Do sumy tej natomiast nie będą brane : dochody wymienione w art. 30a updof, dochody wykazywane w PIT-39 (prywatne odpłatne zbycie nieruchomości i praw z nimi związanych), a także przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28), przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł, przychody z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, dochody w działalności gospodarczej objęte ulgą IP BOX (5% podatek), czy też wypłaty z IKE, PPK.

Natomiast dochodami zwolnionym z obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej są: dochód opodatkowany ryczałtem, zarówno ryczałtem ewidencjonowanym, jak i najem prywatny, a także dochody. Należy mieć tu jednak na uwadze, iż zapłata tej daniny nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku wyliczonego według dotychczasowych zasad, czyli np. w przypadku dochodów według skali z zapłaty 32% podatku po przekroczeniu limitu kwotowego dochodu z drugiego progu podatkowego!

Uff ‼ Algorytm wyliczenia podatku dochodowego nie jest już tak prosty jak to było do końca roku 2020. Nie policzysz go na szybko w pamięci. Na szczęście masz nasz kalkulator podatkowy i najlepszy program do rozliczeń rocznych

Od wielkości dochodu zależy, jaką ulgę podatkową zastosujesz !

Możliwość zastosowania ulgi podatkowej została bardzo ściśle uzależniona od wielkości dochodu. Zarabiający najmniej odliczą więcej, natomiast zamożniejsi mniej lub wcale.

Dochód miesięczny do opodatkowania Dochód roczny podstawa opodat. Ulga podatkowa
0 0 1 420,00
250 3 000 1 420,00
417 5 000 1 420,00
667 8 000 1 420,00
750 9 000 1 245,66
833 10 000 1 071,32
917 11 000 896,98
1 000 12 000 722,64
1 083 13 000 548,30
4 167 50 000 548,30
7 127 85 528 548,30
7 167 86 000 542,06
7 500 90 000 489,18
8 333 100 000 356,97
9 167 110 000 224,76
10 000 120 000 92,55
10 417 125 000 26,44
10 500 126 000 13,22
10 583 127 000 0,00
10 833 130 000 0,00

I tak, jeżeli zarobisz w 2020 r. nie więcej niż 8 000 zł to nie zapłacisz podatku w ogóle. Jeżeli mieścisz się w tym przedziale, to jesteś w gronie tych „szczęśliwców”, którzy na nowych zasadach korzystają najbardziej. Przysługuje Ci bowiem kwota wolna od podatku w wysokości 8 000 zł.

Kolejna grupa zadowolonych to przedział podatników osiągających dochody ponad 8 000 zł, ale nie więcej niż 13 000 zł. Tu kwota wolna stopniowo maleje, w zależności od dochodu, by osiągnąć kwotę 3 091 zł.

Zarabiającym od 13 000 zł do 85 528 zł, czyli większości polskim podatnikom, przysługiwać będzie odliczenie ulgi podatkowej na poziomie 548,30 zł. Czy jesteś w tym gronie także i Ty?

Jeżeli jeszcze nie i Twój dochód wyniesie w roku 2020 ponad 85 528 zł, ale nie przekroczy 127 000 zł, kwota wolna od podatku będzie proporcjonalnie malała wraz z dochodem, by dla krańcowej wartości tego progu osiągnąć wartość zerową.

Dlatego też jeżeli wartość roczna Twoich łącznych dochodów przekroczy 127 000 zł ulga podatkowa nie będzie Ci przysługiwała w ogóle.

Co z zaliczkami miesięcznymi ?

Pamiętaj też, że opisane wyżej zasady wyliczeń podatku dotyczą dochodów razem za cały rok! Inaczej się w roku 2020 ma sprawa miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

Płatnik pobierze z wynagrodzeń pracowników tych wypłacanych do końca września 2020 r. zaliczkę na podatek w wysokości dotychczasowego 18%, ale już od października kwota ta ulegnie zmianie i stawka zmaleje do 17%.

Pracownik może jednakże złożyć pracodawcy oświadczenie o stosowaniu stawki 17,75%.

W przypadku zaliczek na podatek z miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego w okresie od stycznia do września 2020, uwzględniana będzie nadal ulga podatkowa w kwocie 556,02 zł (czyli 46,34 miesięcznie) , a od października 2020r. zastosowanie będzie miała kwota 525,12 (co stanowi miesięczną kwotę w wysokości 43,76 zł). Niezmiennym pozostanie fakt, iż w momencie, gdy dochody w ujęciu narastającym osiągną poziom ponad 85 528 zł ulga podatkowa całkowicie zostanie zawieszona.

Powyższej zasady nie zastosują jednak osoby prowadzące działalność gospodarczą, oni obliczając zaliczki po 1 października 2020 zastosują jeszcze inną kwotę ulgi – a mianowicie 548,30 zł. Dla nich też właściwą stawką podatku stosowaną przy wyliczaniu zaliczek po tej dacie będzie omówione na samym początku 17,75%.

Powyższe dotyczy wyliczeń podatku od dochodów uzyskanych w 2020r. Rok 2020 przyniesienie kolejne zmiany.

Co to jest kwota wolna od podatku i co się zmieni w 2020 roku?

Maciej Suwik / 2020-02-07 13:00:00 2020-02-21 15:45:43

Podatki bywają zmorą wielu przedsiębiorców. W przypadku osób fizycznych, rozliczenia z fiskusem również nie są prostą sprawą. Warto pamiętać, że większości płatników przysługuje zwrot pewnej kwoty podatku – uzależnionej od tzw. podstawy opodatkowania. Ponadto, należy się również zapoznać z pojęciem kwoty zmniejszającej podatek. Wpływa ona bezpośrednio na wysokość kosztów, które zostaną nam zwrócone podczas corocznego rozliczenia. Ile wynosi kwota wolna w 2020 roku? Zapraszamy do lektury!

Kwota wolna od podatku – co to jest?

Kwota wolna od podatku dotyczy zarobków, które nie przekraczają określonej sumy wynagrodzenia w przeliczeniu na 12 miesięcy. W 2020 roku, wysokość rocznych dochodów, zwolnionych od jakichkolwiek opłat, wyniosła 6600 zł netto (jest to tzw. podstawa opodatkowania – po odjęciu m.in. kosztów uzyskania przychodu oraz innych odliczeń). Powyżej tej wartości, kwota wolna od podatku zaczyna stopniowo maleć (aż do przychodów większych lub równych 127 000 zł, kiedy nie będzie nam przysługiwała żadna ulga podatkowa).

Należy jednak pamiętać, że podatek od wynagrodzenia wciąż będzie odliczany od comiesięcznej wypłaty. Zwrot określonej sumy będzie nam przysługiwał dopiero po rozliczeniu odpowiedniego formularza PIT. Trzeba również mieć świadomość, że przepisy związane z kwotą wolną od podatku, dotyczą osób fizycznych (zatrudnionych na umowę o pracę/dzieło/zlecenie), które rozliczają PIT-36 i PIT-37 i płacą należności w oparciu o skalę podatkową. Przychody natomiast dotyczą wyłącznie kwoty, którą wypracowaliśmy samodzielnie. Pod uwagę nie są zatem brane różnego rodzaju darowizny, kredyty lub pożyczki online.

Przedsiębiorcy z kolei, mają możliwość wyboru – mogą się rozliczać z państwem według wspomnianej skali podatkowej lub zdecydować się na tzw. podatek liniowy, wynoszący obecnie 19%. Podmioty z osobowością prawną natomiast, mają dodatkowo obowiązek opłacenia podatku CIT.

Kogo nie dotyczy kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku nie dotyczy wszystkich płatników. Zgodnie z obecnymi przepisami prawnymi, skala podatkowa nie dotyczy:

 • Podmiotów, które zostały opodatkowane liniowo (PIT-36L),
 • Podmiotów, które rozliczają sprzedaż akcji, udziałów oraz innych przychodów z kapitałów pieniężnych (PIT-38),
 • Podmiotów, które uzyskują przychód związany ze sprzedażą i obrotem nieruchomościami (PIT-39),
 • Podmiotów, które rozliczają się z fiskusem w ramach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8),
 • Podmiotów, które rozliczają umowy o dzieło/zlecenie, jeżeli wynagrodzenie wynikające z owej umowy nie przekracza 200 zł,
 • Podmiotów, które rozliczają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
 • Podmiotów, które nie wybrały opodatkowania według skali (nierezydentów),
 • Podmiotów, które otrzymały wynagrodzenie w zamian za pomoc organom ścigania, Podmiotów, które otrzymały nagrody, traktowane jako tzw. przychód ze sprzedaży premiowej.

Kwota wolna od podatku powyżej 6600 zł

W 2020 roku, jeżeli zarabialiśmy od 6600 zł do 11 000 zł rocznie, kwota wolna od podatku wynosiła między 6600 a 3091 zł (w zależności od wysokości wynagrodzenia). W przedziale od 11 000 zł – 85 528 zł natomiast – zawsze 3091 zł. Powyżej tej sumy, wysokość wolnej kwoty zaczynała stopniowo maleć (aż do 0 zł w przypadku zarobków, które wynosiły powyżej 127 000 zł).

Warto przy okazji pamiętać, że podatek od wynagrodzenia może wynieść 18% lub 32% (wyższa stopa oprocentowania dotyczy sytuacji, w której zarabiamy powyżej 85 528 zł). Ponadto, kwota wolna od podatku wynika również z tzw. kwoty zmniejszającej podatek – zależnej od wysokości naszych dochodów.

Kwota wolna od podatku w 2020 roku – co się zmieniło?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym z 27 października 2020 roku, w 2020 roku, wynagrodzenie całkowicie zwolnione od opłat podatkowych wzrosło do 8000 zł. Zmodyfikowany został również drugi oraz trzeci stopień skali podatkowej. Rok 2020 nie przyniósł zmian w kwocie wolnej. Wszelkie zmiany można porównać na podstawie poniższych tabel.

Rok 2020

Dochód roczny podatnika Stawka podatku Kwota wolna
1 zł – 6600 zł 18% minus 1188 zł* 6600 zł
6601 – 11 000 zł 18% minus kwota obniżająca* Degresywna – od 6600 zł do 3091 zł
11.001-85.528 zł 18% minus 556.02 zł* 3091 zł
85.529 zł – 127.000 zł 32% minus kwota obniżająca* Degresywna – od 3091 zł do 0 zł
od 127.001 zł 32% Brak kwoty wolnej od podatku

Rok 2020

Dochód* roczny podatnika Stawka podatku Kwota wolna
1 zł – 8000 zł 18 % minus 1440 zł** 8000 zł
8001 – 13000 zł 18 % minus kwota obniżająca** Degrysywna – od 8.0001 do 3.091 zł
13.001-85 528 zł 18% minus 556.02 zł** 3.091 zł
85529 zł – 127 000 zł 32% minus kwota obniżająca** Degresywna – od 3091 zł do 0 zł.
od 127 001 zł 32% Brak kwoty wolnej od padatku

Kwota wolna od podatku na rok 2020

Mimo, iż rząd zapowiadał, że w 2020 roku wprowadzi kolejne zmiany w kwestii stawek opodatkowania i samego progu zarobków, to na razie stawki procentowe się nie zmieniły i nadal wynoszą:

 • 18% dla osób zarabiających rocznie poniżej 85 528 zł,
 • 32% w przypadku tych, którzy rocznie zarobią więcej niż 85 528 zł.

Przykładowo, jeżeli zarobimy 90 000 zł, wtedy kwota 85 528 będzie rozliczana zgodnie z niższą stawką w wysokości 18%, natomiast pozostałe 4472 zł zostanie rozliczone według wyższej stawki 32%. Kwota wolna od podatku na rok 2020 podobnie, jak w zeszłym roku wynosi 8000 zł.

Co to jest kwota zmniejszająca podatek? – rok 2020, 2020 i 2020

Tak, jak zostało wspomniane, na ostateczną wysokość podatku wpływa również tzw. kwota obniżająca podatek, bezpośrednio związana z kwotą wolną od podatku. Im wyższe jest wynagrodzenie podatnika, tym mniej wynosi wspomniana kwota. Przykładowo, w 2020 roku płaciliśmy 18% podatku od kwoty 6600 zł (1188 zł). Kwota zmniejszająca podatek (w przypadku tej samej sumy zarobków) wyniosła natomiast 1188 zł – dokładnie tyle, ile wysokość podatku. Dzięki podobnemu rozwiązaniu, osoby zarabiające 6600 zł, zostały całkowicie zwolnione od wszelkich opłat podatkowych.

Dokładnie taki sam system został zastosowany w 2020 roku. Wzrosła jednak zarówna maksymalna kwota wolna od podatku (do wspomnianych 8000 zł), jak i kwota zmniejszająca podatek (do 1440 zł). W kolejnych przedziałach, wartość kwoty zmniejszającej podatek pozostała taka sama, jak w 2020 roku. W drugim przedziale wzrosła natomiast minimalna wartość podstawy opodatkowania (z 11 000 zł do 13 000 zł).

Podobnie, jak w przypadku kwoty wolnej od podatku, kwota zmniejszająca podatek nie przysługuje nam w sytuacji, w której zarabiamy więcej niż 127 000 zł. Szczegółowe wyliczenia zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Kwota zmiejszająca a kwota wolna od podatku – rozliczenie 2020 r. (PIT składany w 2020 r.)

Wartość podstawy opodatkowania Kwota zmiejszająca podatek Kwota wolna
0-8000 zł 1440 zł 8000 zł
13.001 – 85.528 zł 556,02 zł 3091 zł
85.528 zł – 127.000 zł 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł Od 3091 zł do 0 zł
127.000 i więcej 0 zł 0 zł

Ulgi i zwolnienia podatkowe – jakie mają znaczenie przy obliczaniu kwoty wolnej od podatku?

Tak, jak zostało powiedziane, im niższa będzie nasza podstawa opodatkowania, tym wyższa będzie kwota wolna oraz zmniejszająca podatek. Podstawę mogą natomiast zmniejszyć różnego rodzaju ulgi, zwolnienia i odliczenia, takie jak:

 • Regularne składki do ZUS,
 • Różnego rodzaju ulgi rehabilitacyjne,
 • Darowizny na cele kultów religijnych,
 • Darowizny związane z działalnością charytatywno–opiekuńczą (w przypadku kościelnych osób prawnych – do 6% rocznych dochodów),
 • Ulgi związane z badaniem i rozwojem (od 30-50% kosztów poniesionych przez podatnika),
 • Darowizny na cele związane z pożytkiem publicznym,
 • Darowizny krwi (podobnie jak w przypadku działalności charytatywno-opiekuńczej – do 6% rocznych dochodów)
 • Ulgi na Internet (mogą one wynieść do 760 zł),
 • Kwoty, które są wpłacane na indywidualne konto zabezpieczenia społecznego oraz IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego),
 • Zwroty świadczeń pobranych nienależnie (uprzednio zwiększających dochód, który podlegał opodatkowaniu).

Zapisz się do naszego newslettera z rankingiem najnowszych pożyczek. Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w miesiącu.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Inwestycja internetowa

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: